Administratie

Administratie: verhuizing, geboorte, huwelijk , ziekte en overlijden.

Verhuizing
Geef bij verhuizing de nieuwe adresgegevens door aan de ledenadministratie. Bij een abonnement op het kerkblad Onderweg is het tevens van belang de nieuwe adresgegevens door te geven aan de abonnementen administratie van Onderweg.

Indien de voorkeur bestaat om niet in het Landelijke Ledenregistratie afgekort LRP-bestand opgenomen te worden, dient dit door het gemeentelid zelf doorgegeven te worden.
Zie voor contactgegevens in de menubalk bij Contact en vervolgens ledenadministratie.

Inschrijving
Staat u nog nergens ingeschreven en wilt u zich wel bij onze gemeente aansluiten dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Zie hiervoor bij Contact en vervolgens ledenadministratie.

Lid blijven bij verhuizing naar elders
Bij het verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis in één van de omliggende plaatsen bestaat de mogelijkheid om lid te blijven van onze gemeente. Dit dient doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. De pastorale zorg van de kant van de Brugkerk blijft dan bestaan. Ook voor hen, die als student naar elders verhuizen, is het mogelijk om, indien gewenst, lid te blijven van onze gemeente. Maar het is niet verkeerd om eerst eens te oriënteren op de (wijk)gemeente in de nieuwe woonplaats. Ook is er in de meeste universiteits- en HBO-plaatsen een bloeiend studentenpastoraat.
Wij krijgen via de gemeente alleen adreswijzigingen en overlijden doorgegeven, andere zaken dient u zelf door te geven. Bijvoorbeeld in geval dat je kinderen wilt laten opnemen in het LRP bij huwelijk of scheiding dient men dit zelf door te geven, dit gaat niet meer automatisch.

Geboorte
Een geboorte in uw gezin? Van harte gefeliciteerd! Wanneer u dit blijde nieuws wilt melden, stuur dan het geboortekaartje naar de predikant. Het geboortebericht wordt geplaatst in kerkblad Onderweg. Het geboortekaartje wordt opgehangen op het prikbord in de voorhal van de kerk. Indien u uw kind wilt laten dopen neemt u dan contact op met de predikant. Normaal gesproken vindt er eenmaal per twee maanden een doopdienst plaats.

Huwelijk
Gaat u trouwen en wilt u uw huwelijk laten inzegenen in de Brugkerk in een speciale huwelijksviering, neem dan contact op met de predikant. In overleg worden datum, tijdstip en orde van de dienst vastgesteld. Voor een huwelijksviering wordt een vergoeding gevraagd van EUR 160,00 voor leden. Ook een gezamenlijke huwelijksviering behoort tot de mogelijkheden. Mocht de huwelijksviering plaatsvinden in de Rooms Katholieke kerk dan zijn de kosten EUR 80,00 (daarnaast is een vergoeding verschuldigd aan de Rooms Katholieke kerk). Vermelding van een huwelijksinzegening in het kerkblad Onderweg wordt gedaan indien de predikant hiervan bericht heeft ontvangen.

Huwelijksjubileum
Wanneer u een huwelijksjubileum te vieren heeft en u stelt daarbij de aanwezigheid van de predikant en uw wijkouderling op prijs, stuur dan een bericht naar de predikant. Vermelding van een huwelijksjubileum in het kerkblad Onderweg wordt gedaan indien de predikant hiervan bericht heeft ontvangen.

Ziekte
Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis en bezoek van de predikant op prijs stelt, bericht de opname dan zo spoedig mogelijk aan de predikant. Ook het ontslag verneemt de predikant graag zo spoedig mogelijk. Vermelding van ziekte, ziekenhuisopname en -ontslag in het kerkblad Onderweg wordt gedaan indien de predikant hiervan bericht heeft ontvangen.

Overlijden
Wanneer de nabestaanden van een overledene wensen, dat voorafgaand aan de begrafenis of crematie een dienst ter nagedachtenis wordt gehouden, dan dient contact te worden opgenomen met de predikant. Aan een rouwdienst zijn kosten verbonden. Voor een rouwdienst wordt een vergoeding gevraagd van € 160,00 voor leden. Vermelding van overlijden in het kerkblad Onderweg wordt gedaan indien de predikant hiervan bericht heeft ontvangen.