Kerkbalans

Voor extra info over kerkbalans zie verderop op deze pagina met 7 vragen en antwoorden over Kerkbalans, info over een periodieke gift geven  en nalaten dichtbij. Dit n.a.v. vragen die ons werden gesteld.
*******************************************************

3 feb – De contactpersonen krijgen apart een brief waarin alles wordt uitgelegd over de enveloppen en looplijsten en hoe het gaat met de retourenveloppen. De wijkouderling hebben hier ook een taak in gekregen. Alles om het zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden.

16 januari – Kerkbalans 2021 In verband met de maatregelen rond de lockdown gaat  de Kerkbalans 2021 anders dan anders.

U krijgt in de periode na 10 feb van de contactpersonen een envelop waarop ook de datum staat waarop de envelop weer wordt opgehaald. Dit alles willen we zo veilig mogelijk doen, dus zal de contactpersoon een mondkapje te dragen. 

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar van u als gemeentelid om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder. Zeker niet nu ook de collecte inkomsten door de digitale diensten beduidend minder zijn. De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen namelijk de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken nu blijven vervullen en nieuwe plannen maken voor de kerk van morgen.

We hebben elkaar juist in deze tijd hard nodig en een ieder kan op zijn of haar wijze een bijdrage leveren. Daarvoor zeggen we u nu al hartelijk dank. Samen sterk voor onze Brugkerk.

28 december – Kerkbalans uitgesteld vervolg – We zullen met z’n allen moeten afwachten hoe de situatie zich ontwikkeld en wanneer we op de persconferentie op 12 januari duidelijkheid krijgen over de lockdown, kunnen we wellicht dan de actie op een later tijdstip inplannen.

16 december – Kerkbalans uitgesteld.  Vanavond is besloten om de actie kerkbalans tot naderbericht uit te stellen. Wanneer we meer duidelijkheid hebben, zullen we  u hier over informeren.

Extra informatie:

Geef vandaag voor de kerk van morgen! Na een maand vertraging willen wij in februari onze jaarlijkse Actie Kerkbalans gaan houden. U zult thuis een folder ontvangen met de vriendelijke vraag of onze plaatselijke kerkelijke gemeente opnieuw mag rekenen op uw jaarlijkse bijdrage. Zodat zij ook dit jaar, tijdens corona en – hopelijk ook gauw weer – na corona, door kan gaan met haar drie belangrijkste activiteiten: het houden van inspirerende vieringen, het levendig houden van een zorgzame gemeenschap waar je elkaar bemoedigt en helpt en het overeind houden van een open en gastvrije kerk waar ook iedereen van buiten welkom is en een luisterend oor kan vinden wie hij of zij ook is.
Het landelijke thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar: “Geef vandaag voor de kerk van morgen.” Ook in Lemelerveld willen wij graag vrijmoedig de toekomst tegemoet kunnen gaan. Helpt u ons dit mogelijk te maken? Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage !

Waar gaat al dat geld eigenlijk heen?? ! Vragen aan de kerkrentmeesters. Elk jaar houden wij in onze gemeente aan het begin van het jaar de ‘Actie Kerkbalans’, waarmee we onze leden vragen om een vaste vrijwillige bijdrage. Met dit geld worden de jaarlijkse kosten betaald. Er bestaan, blijkt uit de vragen die regelmatig aan ons worden gesteld, veel onduidelijkheden over de besteding van de gelden.
Hieronder proberen we dat uit te leggen aan de hand van een aantal veel gestelde vragen:
1. Vanaf welke leeftijd worden mensen aangeschreven om mee te betalen aan kerkbalans? De leeftijd waarop mensen worden aangeschreven, is door de Brugkerk gesteld op 21 jaar.

2. Wat is de laatste jaren gemiddeld de opbrengst van de Actie Kerkbalans? In de afgelopen jaren leverde de Actie Kerkbalans gemiddeld € 75.000 op. Echter de opbrengst is al jaren dalende. Voor 2021 verwachten we €’70.000 te mogen ontvangen aan bijdragen. Dan doen we het ondank een tekort, goed als gemeente in deze tijd.

3.Zijn er naast de kerkbalans nog andere inkomsten? Jazeker We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we als Brugkerk een eigen kerkgebouw hebben, een pastorie en een woning die verhuurd wordt. Dit alles vrij van schulden. Het kerkgebouw wordt zo mogelijk verhuurd. Het afgelopen jaar en dit jaar zal dat echter minimaal zijn als gevolg van de beperkingen door corona.  De huuropbrengst van de pastorie en de woning aan de Kerkstraat lopen gelukkig wel door. Daarnaast hebben we rentebaten van de spaargelden als inkomsten. Deze worden helaas elk jaar (fors) minder door de dalende rentetarieven. Ook is een deel van de collecten in de diensten bestemd voor ‘kerkelijk beheer’. Voor deze andere inkomsten samen verwachten we in 2021 circa € 45.000 te ontvangen.

4. Wordt het geld van kerkbalans gebruikt om een predikant te bekostigen?‘ De opbrengst van de kerkbalans en de collecten vallen onder het zo genoemde ‘levend geld’. De kosten van pastoraat, waaronder de kosten voor de predikant vallen, moeten bekostigd worden uit de opbrengsten van ‘levend geld’. Voor 2021 zijn de pastoraatskosten begroot op ca. €90.000. U ziet dat de Actie Kerkbalans hiervoor niet toereikend is!

5. Wat moet de kerk betalen met het geld van kerkbalans en de andere inkomsten? Naast de kosten voor pastoraat hebben we ook te maken met kosten voor onderhoud van de gebouwen, orgel, inventaris en apparatuur, maar ook energiekosten, kosten voor de kerkdiensten, administratieve kosten en afdrachten van de landelijke kerk. Deze kosten samen zijn voor 2021 begroot circa € 50.00.

6. De kerk moet per kerklid ook geld betalen aan de landelijke Protestantse kerk. Hoeveel is dat per persoon? Wij betalen ongeveer € 10 per persoon aan de landelijke PKN. Dit heet het kerkrentmeesterlijk quotum. De bijdrage is bestemd voor ambtelijk en dienstverlenend werk aan de plaatselijke gemeenschappen. Denk hierbij aan scholing van predikanten en kerkelijk werkers en andere vormen van ondersteuning.

7. De kerk moet ook betalen voor Solidariteitskas? Ja de kerk betaald aan de solidariteitskas, een fonds van de landelijke kerk voor kleine en financieel noodlijdende gemeenten die anders niet zouden kunnen bestaan. Als gemeente worden wij per belijdend lid voor € 5 aangeslagen en het wordt ook verwacht dat wij het overmaken. Leden van onze gemeente wordt gevraagd om € 10 over te maken. Het meerdere is bestemd voor onze eigen gemeente.

U ziet het. Uw bijdrage is meer dan noodzakelijk om alle kosten te kunnen betalen. Ook al bent u minder betrokken bij de kerk, wel moeten we € 10 tot € 5 voor u overmaken aan landelijke kerk. Een deel van het tekort circa € 15000, is het gevolg van de beleidskeuze om een fulltime predikant te benoemen. Echter onze reserves zijn niet onuitputtelijk. Uw bijdrage is dit jaar dan ook meer dan noodzakelijk om alle overige kosten te kunnen betalen.