Kerkbalans

 

 

14 november 2019 –
In de komende tijd 
willen we op deze pagina steeds wat informatie zetten met betrekking tot de actie KERKBALANS . Kijk daarom regelmatig en je blijft volledig op de hoogte. Want we hebben die financiële bijdrage nodig. Waarom, waarvoor en hoe gaat het dit jaar in zijn werk? We houden u zo stap voor stap op de hoogte.

 

26 november 2019 – De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.  In de periode vanaf 18 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder. 

De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

16 december 2019 – Contactpersonen.  Voor de Actie Kerkbalans nodigen we de contactpersonen uit op dinsdag 14 januari om 19.00 uur in de Brugkerk. Met de nodige uitleg en inspiratie kunt u na deze avond weer op pad met de enveloppen van de Actie Kerkbalans. Op dinsdag 28 januari kunnen de enveloppen weer ingeleverd worden.

Wij zijn enorm dankbaar voor uw geweldige inzet, ieder jaar weer. Want ook daarin laten wij met elkaar zien hoe je kerk kunt zijn in deze tijd.

4 januari 2020 – Gifte en nalatenschap. Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met: Leen Hoogenboom, kerkrentmeester, financieleadministratie@brugkerk-lemelerveld.nl  telefoon 0572 371245,

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart. Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met de kerkrentmeesters.

15 januari 2020 – Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag aan een gemeenschap binnen ons dorp die klaarstaat voor de kwetsbaren in de samenleving, met de ondersteuning aan de voedselbank te Raalte en de Kerstpakketten actie voor de mensen die het moeilijk hebben in het dorp.

Ook organiseerden we bezinningsmomenten, het inloopspreekuur en koffiedrinken voor ouderen. Met Pasen en Kerst een gezamenlijke maaltijd voor ouderen in samenwerking met Drieklank. Of denk eens terug aan de thema diensten, en de speciale diensten voor de jeugd. De kinderoppas, de kindernevendienst, schoolkerkdiensten, de week preek cake en week cake brunch die veel jeugd trekken. Verder de speciale projecten van en door de jeugd zoals bij voorbeeld “de nacht zonder dak” dit jaar een geweldig succes. Ook de diensten met het Ommer mannenkoor, 4 mei viering met Voices en de diensten met Polyhymnia, de Gospel koren en de speciale zangers werden zeer gewaardeerd.

Om alle verbindende activiteiten in onze Brugkerk ook in 2020 voort te kunnen zetten en mogelijk uit te breiden doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Onze kerk vervult anno 2020 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk voortzetten. Ook de samenwerking binnen de Raad van Kerken en de feestweek met de speciale tentdienst geven blijk van de verbindende factor in het dorp en de kerken onderling. Dit maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij !! Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.