ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Vanuit  het Christen zijn willen we solidair zijn met en hulp bieden aan onze naasten, dichtbij en verder weg (werelddiaconaat). Dit doen we door middelen in te zamelen. Deze middelen worden ingezet voor de verspreiding van het evangelie (zending). Maar ook om minderheden te helpen in hun bestaansrecht en om tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen binnen een land te overbruggen (ontwikkelingssamenwerking).

Activiteiten:

  • 2 x per jaar gebruikte kleding inzamelen
  • Inzamelen van gebruikte postzegels en ansichtkaarten
  • Aandacht vragen voor de ZWO door het schrijven van stukjes in het kerkblad
  • Stimuleren van aankoop derdewereld producten
  • Deelname aan erediensten voor zending en werelddiaconaat
  • Uitzoeken  van jaarlijkse projecten

De ZWO-commissie tracht geld bijeen te brengen door middel van:

  • Collecteren tijdens de erediensten
  • Vaste vrijwillige bijdrage per jaar van gemeenteleden
  • Giften en bijdragen
  • Verkoop derdewereld producten voor De Wereldwinkel

Wilt u een gift overmaken aan de ZWO commissie? Dat kan!
Het bankrekeningnummer is NL27 RABO 01278 33 056 t.n.v ZWO Brugkerk

Collecte voor ZWO :

Alle collecte opbrengsten zijn voor de kleine projecten. U kunt de zending het hele jaar steunen door een bijdrage te doen in de speciale spaarpot aan de lectuurtafel naast de ingang van de kerkzaal.

Jaarlijks kiest de ZWO-commissie van de Brugkerk Lemelerveld een groot en een klein project uit, dat zij onder de aandacht van de gemeente brengt.

Kleine project:

Het kleine project van de ZWO   2023.  De Red Horse Company vindt zijn oorsprong in Heino. Deze stichting draait volledig op vrijwilligers en heeft zich ten doel gesteld om dat elk mens een fatsoenlijk dak boven hun hoofd nodig heeft. Zij bouwen nu voor de allerarmsten in de Filipijnen. De stichting draagt zorg voor het benodigde budget en het in gang zetten van een project i.s.m. een plaatselijke hulporganisatie, veelal op Christelijke leest geschoeid. Via onze contactpersoon aldaar worden lokale timmerlui ingehuurd die daarmee tegelijkertijd een (tijdelijk) inkomen hebben. Zij zijn degenen die de bouwplek ‘uitzetten’ en de bouw opstarten, wijzelf bouwen met een team vrijwilligers voor een korte periode met deze Skilled workers mee en gaan daarna verder naar een 2e project, het afbouwen doen zij.
Het verstrekken van de benodigde financiën en het fysiek meebouwen zijn de belangrijkste middelen om zaken sneller in beweging te krijgen. Onze kracht!? Reis en verblijf zijn voor onze vrijwilligers volledig op eigen kosten, gelden van de stichting worden 100% besteedt aan datgene waar ze voor bedoeld zijn.

 www.redhorsecompany.nl

Wij hopen dat u dit jaar ook dit mooie kleine project wilt steunen.

 

 

 

 

 

 

Grote project:

Liefdevolle zorg in de laatste levensfase in Moldavie

 

Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, gebeurt er ineens heel veel in je leven. Zekerheden vallen weg, toekomstplannen worden ruw verstoord en allerlei emoties komen op.

Ook is er zorg nodig. Niet alleen fysiek maar ook emotioneel en spiritueel. In Moldavië is er vaak geen zorg voorhanden. Gelukkig zet de organisatie Home Care zich in voor thuiszorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Home Care komt op voor de rechten van deze mensen. Zij ondersteunen mantelzorgers, maar ook zorgen zij voor medische hulpmiddelen.

Home Care kan met de financiële steun van Kerk in Actie 200 mensen hoogwaardige zorg geven en 210 mantelzorgers en vrijwilligers trainen om verantwoord zorg te verlenen.

Het hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van levenskwaliteit van de patiënten in hun laatste levensfase.

Met onze financiële steun kunnen mensen hoogwaardige palliatieve zorg krijgen.

Voor € 25,00 > zorgtraining van een familielid of vrijwilliger

Voor € 66,00 > kosten van bezoeken van een verpleegkundige aan een patiënt in de laatste levensfase

Wat zou het fijn zijn als wij, als Brugkerk, hier een mooie bijdrage aan kunnen leveren.
Alvast hartelijk dank voor uw gift, namens de ZWO:

De commissieleden:

Linette Holsappel

Daatje Bergman

Hermien Schrieken

Jan Beukenkamp

Heidi Eghuizen