De organisatie

In de Brugkerk kennen we sinds 2015 een andere structuur van de kerkenraad. Dit noemen we de kleinere kerkenraad. Hierdoor bestaat de kerkenraad uit minder mensen, is de vergaderstructuur en frequentie veranderd en zijn taken anders verdeeld.

De diverse geledingen hebben weer  één of meer onderdelen/groepen onder zich om aan te sturen. U kunt dit vinden in het organigram.

Moderamen
Uit haar midden kiest de Grote Kerkenraad een moderamen (dagelijks bestuur). Hierin hebben zitting de predikant, de praeses en de scriba. De samenstelling van het moderamen is als volgt:

  • de heer D. van Leusen (praeses)
  • de heer G. Naber (predikant)
  • mevrouw G. van Beesten (Scriba)

Kleine kerkenraad
Hierin hebben zitting: de predikant, de praeses en de scriba, een ouderling, een senior ouderling, een jeugdouderling een afgevaardigde van de diaconie en van het college van kerkrentmeesters.

Grote kerkenraad
Hierin hebben zitting predikant, praeses, scriba en alle ouderlingen, seniorouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Vergaderingen
Eerste dinsdag van de maand: het moderamen
Tweede dinsdag van de maand: college van kerkrentmeesters
vierde dinsdag van de maand: de diaconie