De organisatie

In de Brugkerk bestaat de kerkenraad uit 20 personen.  De diverse geledingen hebben weer  één of meer onderdelen/groepen onder zich om aan te sturen. Soms worden de geledingen hierbij ondersteund door een stuurgroep of ondersteuner. U kunt dit vinden in het organigram.

Moderamen
Uit haar midden kiest de Kerkenraad een moderamen (dagelijks bestuur). Hierin hebben zitting de predikant, de praeses en de scriba. De samenstelling van het moderamen is als volgt:

  • mevrouw  A. Bossink-Timmer (praeses)
  • de heer G. Naber (predikant)
  • de heer A. Grootemarsink (Scriba)
  • één afgevaardigde per geleding

Kerkenraad
Hierin hebben zitting predikant, praeses, scriba en alle ouderlingen, senior ouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Vergaderingen
De vergaderingen van de diverse groepen worden uiteraard wisselend gepland. Maar er bestaat enige regelmaat, bijvoorbeeld:

Eerste maandag van de maand: het moderamen
Tweede dinsdag van de maand: college van kerkrentmeesters
Meestal op een woensdag, 6 a 7 keer per jaar: de diaconie
Afwisselend op dinsdag en woensdag, 6 keer per jaar: de ouderlingen
Derde dinsdag in de maand: de kerkenraad