De organisatie

In de Brugkerk kennen we sinds 2015 een andere structuur van de kerkenraad. Dit noemen we de kleinere kerkenraad. Hierdoor bestaat de kerkenraad uit minder mensen, is de vergaderstructuur en frequentie veranderd en zijn taken anders verdeeld.

De diverse geledingen hebben weer  één of meer onderdelen/groepen onder zich om aan te sturen. U kunt dit vinden in het organigram.

Moderamen
Uit haar midden kiest de Grote Kerkenraad een moderamen (dagelijks bestuur). Hierin hebben zitting de predikant, de praeses en de scriba. De samenstelling van het moderamen is als volgt:

  • mevrouw  A. Bossink-Timmer (praeses)
  • de heer G. Naber (predikant)
  • mevrouw G. van Beesten (Scriba)
  • één afgevaardigde per geleding

Kerkenraad
Hierin hebben zitting predikant, praeses, scriba en alle ouderlingen, senior ouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Vergaderingen
De vergaderingen van de diverse groepen worden uiteraard wisselend gepland. Maar er bestaat enige regelmaat, bijvoorbeeld:

Eerste maandag van de maand: het moderamen
Tweede dinsdag van de maand: college van kerkrentmeesters
Meestal op een woensdag, 6 a 7 keer per jaar: de diaconie
Afwisselend op dinsdag en woensdag, 6 keer per jaar: de ouderlingen
Derde dinsdag in de maand: de kerkenraad