ANBI

Sinds 1 januari 2014 zijn instellingen met een ANBI-status verplicht jaarlijks diverse gegevens via internet openbaar te maken. Dit in het kader van meer transparantie en inzicht in het functioneren van instellingen met een ANBI-status. Hieronder willen wij als Brugkerk Lemelerveld inzicht geven in deze gegevens.

Statutaire naam:  Protestantse Gemeente Lemelerveld
RSIN/fiscaal nummer kerkrentmeesters:  002643765
Contactgegevens: Brugkerk
Kroonplein 1
8151 AZ Lemelerveld
Postbus 10
8150 AA Lemelerveld
telefoon 0572 37 13 90scriba: mw. G. van Beesten
scriba@brugkerk-lemelerveld.nlZie verder Contact.
Doelstelling volgens de statuten: De Protestantse Gemeente Lemelerveld (Brugkerk) is een open gemeente die probeert op een aansprekende en eigentijdse manier de boodschap van het evangelie te verwoorden en vorm te geven. De Brugkerk is een gemeente in beweging, die gevoed door geloof in God en mensen, bruggen wil bouwen naar de ander. Dan ontstaat er Licht.
“Beleving” is een essentieel kenmerk van onze gemeente. Daarmee bedoelen we geen beleving voor de kick, of beleving zonder meer. De Brugkerk pretendeert “beleving met diepgang” in huis te hebben. Waar gaat het ook al weer om in ons mensenleven? Wat is de essentie van ons mens-zijn? Daarvoor ga je naar de (Brug)kerk!
Voor ons drukt het lied “Vol van verwachting” (Eva’s Lied, 10) het beste uit wat wij van de kerk verwachten en hopen dat de Brugkerk zal zijn: een plek waar we weer weten waartoe we bestaan, waar we herinnerd worden aan hoe we bedoeld zijn., een inspiratiebron om de wereld en ons leven te herscheppen, een gemeenschap waar we warmte, liefde en licht beleven.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:  Beleidsplan op hoofdlijnen
Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid: Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van uitgeoefende activiteiten: Zie Startinfo 2021-2022
Verkorte staat van baten en lasten, overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen met toelichting: Zie het overzicht hieronder.

 

ANBI rapport