Classis

Alle plaatselijke gemeenten in een bepaald gebied – luthers, gereformeerd, hervormd en protestants – werken samen in een classis. Dat krijgt concreet vorm in de classicale vergadering, waarin elke gemeente is vertegenwoordigd door een kerkenraadslid. Zo neemt de classicale vergadering een centrale plaats in binnen de kerk.

Als gemeenten zijn we samen kerk
Een belangrijke taak van de classicale vergadering is het bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten. In de classicale vergadering ontmoeten de gemeenten elkaar en worden ze ervan doordrongen dat ze tot het bredere verband van de kerk behoren: als gemeenten zijn we samen kerk.
Op die manier ziet de classicale vergadering erop toe dat gemeenten ‘bij de les’ blijven, dat ze hun roeping en taak nakomen. Zo nodig biedt ze hun daarbij advies en hulp.  Bovendien is de classicale vergadering verantwoordelijk voor kerkvisitatie, opzicht, behandelen van beheerszaken en van bezwaren en geschillen voor de gemeenten binnen haar classis. Dit werkt wordt verricht binnen het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan (CRO) met haar regionale colleges.

Schakel tussen synode en gemeenten
De classicale vergadering is schakel tussen plaatselijke gemeenten en landelijke kerk. Ze vaardigt mensen af naar de synode, die meenemen wat in de gemeenten leeft en terugbrengen wat in synode is besproken.

  • De classicale vergadering kan bij de synode een voorstel indienen voor een wijziging van de kerkorde of de ordinanties. Ook andere zaken kan ze voorleggen aan de synode.
  • De classicale vergadering moet door de synode worden geraadpleegd bij belangrijke vragen over belijden, kerkorde en oecumene. Zonder dat kan de synode geen besluit nemen.
  • De classicale vergadering is het eerste aanspreekpunt voor wie bezwaar wil maken tegen het belijden van de kerk of tegen de geloofsverkondiging van een predikant.