ANBI Diaconie

CONCEPT jaarrekening diaconie. Definitieve versie volgt na 1 juli 2023.

Naam ANBI Diaconie van de Protestantse gemeente te Lemelerveld
RSIN/Fiscaal nummer: 824109818
Website adres: http://www.brugkerk-lemelerveld.nl
E-mail: diaconaat@brugkerk-lemelerveld.nl
Adres: Kroonplein 1
Postcode: 8151 AZ
Plaats: Lemelerveld
Postadres: Postbus 10
Postcode: 8150 AA
Plaats: Lemelerveld

 

Doelstelling Brugkerk volgens statuten
De Protestantse Gemeente Lemelerveld (Brugkerk) is een open gemeente die probeert op een aansprekende en eigentijdse manier de boodschap van het evangelie te verwoorden en vorm te geven. De Brugkerk is een gemeente in beweging, die gevoed door geloof in God en mensen, bruggen wil bouwen naar de ander. Dan ontstaat er Licht.
“Beleving” is een essentieel kenmerk van onze gemeente. Daarmee bedoelen we geen beleving voor de kick, of beleving zonder meer. De Brugkerk pretendeert “beleving met diepgang” in huis te hebben. Waar gaat het ook al weer om in ons mensenleven? Wat is de essentie van ons mens-zijn? Daarvoor ga je naar de (Brug)kerk!
Voor ons drukt het lied “Vol van verwachting” (Eva’s Lied, 10) het beste uit wat wij van de kerk verwachten en hopen dat de Brugkerk zal zijn: een plek waar we weer weten waartoe we bestaan, waar we herinnerd worden aan hoe we bedoeld zijn., een inspiratiebron om de wereld en ons leven te herscheppen, een gemeenschap waar we warmte, liefde en licht beleven.

Doelstelling diaconie Brugkerk
De diaconie heeft als doelstelling zich dienstbaar op te stellen en hulp te bieden aan allen die dat nodig hebben. De Diaconie van de Brugkerk is een zelfstandig onderdeel. De kas van de diaconie is strikt gescheiden van de kas van de Brugkerk.

Beleidsplan
Beleidsplan op hoofdlijnen

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten diaconie Brugkerk

Hulpvragen

Elk jaar geven  we een aantal personen/gezinnen financiële ondersteuning. Ook worden mensen soms doorverwezen naar het SamenDoen loket van de gemeente.

Werelddiaconaat
Elk jaar wordt er een werelds project gekozen.  Het door de gemeenteleden gekozen project was dit jaar “opvang en scholing voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen”.

Collecteren
Wekelijks collecteren we in de zondagochtenddienst voor doelen en/of eigen kas, zodat we mensen financieel kunnen ondersteunen. De maaltijd van de Heer collecten zijn bestemd voor plaatselijke en/of regionale projecten

Vieringen Maaltijd van de Heer
Bij de viering van de maaltijd van de Heer assisteren de diakenen de dominee met aanreiken van de beker met druivensap aan de gemeenteleden.

Bloemencommissie
De bloemencommissie zorgt er voor dat er wekelijks bloemen staan in de kerk tijdens de zondagsdienst en bij bijzondere diensten. De bloemen gaan na de dienst als groet van de Gemeente naar gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of voor bijzondere gelegenheden. De bloemencommissie valt onder de financiële verantwoordelijkheid van de diaconie.

ZWO
De ZWO valt ook onder de financiële verantwoordelijkheid van de diaconie. Jaarlijks stellen ze een groot en een klein project vast waarvoor wordt gecollecteerd.

Overige activiteiten
Met de paasgroet worden aandacht gegeven aan zieken, alleenstaanden en anderen die een steuntje in de rug nodig zijn.
Tijdens de mantelzorgzondag staan er rozen in de kerk die mensen mee kunnen nemen om te geven aan mantelzorgers.
Rond de kerst wordt er een seniorenkerstfeest georganiseerd en er worden er voor de 80+ kerstattenties rond gebracht.
Het jeugddiaconaat wordt met name financieel ondersteund.
De diaconie is ook vertegenwoordigd in het Sociaal Steunpunt Kerken (SSK) De SSK brengt rond de kerstdagen kerstpakketten (met eerste levensbehoeften) rond bij de minima in het dorp.

Slot
De ontwikkelingen op gemeentelijk niveau voor ondersteuning van mensen op sociaal en financieel vlak is de laatste jaren sterk verbeterd. Met het ontwikkelen van de sociale kernteams is er een heldere en duidelijke structuur ontstaan die vooral goed bereikbaar is via het WMO-loket. De rol van de diaconie is hierin vaak het opvangen en doorgeven van signalen en waar nodig kan een eerste contact worden gelegd.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.